Fepetra

Sila semak terma dan syarat penggunaan ini dengan teliti sebelum menggunakan laman web kami, termasuk, tanpa batasan, laman web berikut:

www.tiktokvideodownloader.one

Dokumen ini menyatakan syarat dan syarat ("Terma") yang mana tiktokvideodownloader.one ("kami" atau "kami") akan memberikan perkhidmatan kepada anda di laman webnya, termasuk, tanpa had, laman web yang disenaraikan di atas (secara kolektif) "Laman Web"). Syarat-syarat ini merupakan perjanjian kontrak antara anda dan kami. Dengan melawat, mengakses, menggunakan, dan/atau bergabung (secara kolektif "menggunakan") Laman Web, anda menyatakan pemahaman dan penerimaan Terma ini. Seperti yang digunakan dalam dokumen ini, istilah "anda" atau "anda" merujuk kepada anda, mana-mana entiti yang anda wakili, wakil anda, pengganti, penerima dan sekutu, dan mana-mana peranti anda atau mereka. Sekiranya anda tidak bersetuju untuk mematuhi Terma ini, pergi dari Laman Web dan berhenti menggunakannya.

1. Kelayakan

 • Anda mestilah berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun untuk menggunakan Laman Web, melainkan umur majoriti dalam bidang kuasa anda adalah lebih besar daripada lapan belas (18) tahun, di mana anda mestilah sekurang-kurangnya umur majoriti dalam bidang kuasa. Penggunaan Laman Web tidak dibenarkan di mana dilarang oleh undang-undang.
 • Pertimbangan untuk penerimaan Syarat-syarat ini adalah kami menyediakan Anda Geran Penggunaan untuk menggunakan Laman Web menurut Seksyen 2 di sini. Anda mengakui dan bersetuju bahawa pertimbangan ini memadai dan anda telah menerima pertimbangan.

2. Geran Penggunaan

 • Kami memberi anda hak eksklusif, tidak boleh dipindah dan terhad untuk mengakses, tidak memaparkan secara terbuka dan menggunakan Laman Web, termasuk semua kandungan yang terdapat di dalamnya ("Kandungan") (tertakluk kepada sekatan Laman Web) pada komputer anda atau peranti mudah alih selaras dengan Syarat ini. Anda hanya boleh mengakses dan menggunakan Laman Web untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda.
 • Geran ini ditamatkan oleh kami atas keinginan atas sebab dan atas budi bicara kami sendiri, dengan atau tanpa notis terlebih dahulu. Selepas penamatan, kami mungkin, tetapi tidak bertanggungjawab untuk: (i) memadam atau menyahaktifkan akaun anda, (ii) menghalang alamat e-mel dan/atau alamat IP anda atau menamatkan penggunaan dan keupayaan anda untuk menggunakan Laman Web dan/atau (iii) memadam dan/atau menghapus mana-mana Penyerahan Pengguna anda (ditakrifkan di bawah). Anda bersetuju untuk tidak menggunakan atau cuba menggunakan Laman Web selepas penamatan tersebut. Setelah penamatan, pemberian hak anda untuk menggunakan Laman Web akan ditamatkan, tetapi semua bahagian lain dari Syarat ini akan bertahan. Anda mengakui bahawa kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk penamatan pemberian penggunaan anda.

3. Harta Intelek

 • Kandungan di Laman Web, tidak termasuk Penyerahan Pengguna dan Kandungan Pihak Ketiga (ditakrifkan di bawah), tetapi termasuk teks lain, gambar grafik, gambar, muzik, video, perisian, skrip dan tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan logo yang terkandung di dalamnya (secara kolektif "Bahan Proprietari"), dimiliki oleh dan/atau dilesenkan kepada kami. Semua Bahan Proprietari tertakluk kepada hak cipta, tanda dagangan dan/atau hak lain di bawah undang-undang bidang kuasa yang berkenaan, termasuk undang-undang tempatan, undang-undang asing, dan konvensyen antarabangsa. Kami menyimpan semua hak kami atas Bahan Proprietari kami.
 • Kecuali sebagaimana dibenarkan secara eksplisit, anda bersetuju untuk tidak menyalin, mengubah suai, menerbitkan, menghantar, mengedar, mengambil bahagian dalam pemindahan atau penjualan, membuat karya terbitan, atau dengan cara lain mengeksploitasi, secara keseluruhan atau sebahagian, apa-apa Kandungan.

4. Penyerahan Pengguna

 • Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap mana-mana dan semua bahan yang anda muat naik, menghantar, menghantar, membuat, mengubah atau menyediakan melalui Laman Web, termasuk sebarang fail bunyi yang anda buat, mengubah suai, menghantar atau memuat turun melalui Laman Web (secara kolektif, "Penyerahan Pengguna"). Penyerahan Pengguna tidak boleh selalu ditarik balik. Anda mengakui bahawa apa-apa pendedahan maklumat peribadi dalam Penyerahan Pengguna boleh membuat anda dapat mengenali secara peribadi dan kami tidak menjamin sebarang kerahasiaan berkenaan dengan Penyerahan Pengguna.
 • Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa-apa dan semua Penyerahan Pengguna anda sendiri dan apa-apa dan semua akibat daripada memuat naik, mengemukakan, mengubahsuai, menghantar, membuat atau menyediakan Penyerahan Pengguna. Untuk mana-mana dan semua Penyerahan Pengguna anda, anda mengesahkan, mewakili dan menjamin bahawa:
  • Anda memiliki atau mempunyai lesen, keizinan, hak atau persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan dan memberi kuasa kepada kami untuk menggunakan semua tanda dagangan, hak cipta, rahsia perdagangan atau hak proprietari lain dalam dan untuk Penyerahan Pengguna untuk sebarang dan semua kegunaan yang dilihat oleh Laman Web dan Syarat ini;
  • Anda tidak akan menyiarkan, atau membenarkan orang lain untuk menyiarkan, apa-apa bahan yang menggambarkan apa-apa perbuatan seksual yang jelas; dan
  • Anda telah menulis persetujuan, pelepasan, dan/atau kebenaran daripada setiap individu yang dapat dikenal pasti dalam Penyerahan Pengguna untuk menggunakan nama dan/atau kesamaan masing-masing dan setiap individu yang dapat dikenal pasti untuk membolehkan penggunaan Penyerahan Pengguna untuk sebarang dan semua kegunaan yang dirancang oleh Laman Web dan Terma ini.
 • Anda selanjutnya bersetuju bahawa anda tidak akan memuat naik, mengemukakan, membuat, menghantar, mengubah atau menyediakan bahan yang tersedia:
  • Adalah dilindungi hak cipta, dilindungi oleh rahsia perdagangan atau undang-undang tanda dagangan, atau sebaliknya tertakluk kepada hak proprietari pihak ketiga, termasuk hak privasi dan publisiti, melainkan jika anda adalah pemilik hak tersebut atau mempunyai izin tersurat daripada pemilik yang sah untuk menyerahkan bahan dan memberi kami semua hak lesen yang diberikan di sini;
  • Adalah lucah, kasar, menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, memfitnah, penipuan, fitnah, membahayakan, mengganggu, menyalahgunakan, mengancam, menyerang privasi atau hak publisiti, membenci, bersifat perkauman atau bersifat etnik, radang, atau tidak sesuai yang diputuskan oleh kami mengikut budi bicara kami;
  • Menggambarkan aktiviti yang menyalahi undang-undang, menggalakkan atau menggambarkan kecederaan fizikal atau kecederaan terhadap mana-mana kumpulan atau individu, atau mempromosikan atau menggambarkan apa-apa perbuatan kekejaman kepada haiwan;
  • Menyamar terhadap mana-mana orang atau entiti atau sebaliknya menyalahtafsir anda dengan apa-apa cara, termasuk mewujudkan identiti palsu;
  • Akan membentuk, menggalakkan atau memberi arahan untuk kesalahan jenayah, pelanggaran hak mana-mana pihak, atau yang akan membuat liabiliti atau melanggar undang-undang tempatan, negara, negara atau antarabangsa; atau
  • Adakah pengiklanan, promosi, "spam" yang tidak diminta atau tidak dibenarkan atau apa-apa bentuk permintaan lain.
 • Kami menuntut tiada pemilikan atau kawalan terhadap Penyerahan Pengguna atau Kandungan Pihak Ketiga. Anda atau pemberi lesen pihak ketiga, yang sesuai, mengekalkan semua hak cipta kepada Penyerahan Pengguna dan anda bertanggungjawab untuk melindungi hak-hak seperti yang sesuai. Anda secara beransur-ansur memberi kami lesen bebas, bebas, tanpa lesen bebas, bebas, tidak boleh dibatalkan dan tidak boleh dibatalkan di seluruh dunia untuk menghasilkan, menyiarkan secara terbuka, memaparkan, mengedar, menyesuaikan, mengubah, menerbitkan, menterjemah, membuat karya derivatif secara terbuka dan sebaliknya mengeksploitasi Penyerahan Pengguna untuk sebarang tujuan, termasuk tanpa batasan apa-apa maksud yang dimaksudkan oleh Laman Web dan Syarat ini. Anda juga tidak boleh ditarik balik dan menyebabkan diketepikan terhadap kami dan mana-mana pengguna kami sebarang tuntutan dan pernyataan hak moral atau atribusi berkenaan dengan Penyerahan Pengguna.
 • Anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai semua hak, kuasa dan kuasa yang diperlukan untuk memberikan hak-hak yang diberikan di sini kepada Penyerahan Pengguna. Khususnya, anda mewakili dan menjamin bahawa anda memiliki hak milik kepada Penyerahan Pengguna, bahawa anda berhak untuk memuat naik, mengubah, mengakses, menghantar, membuat atau menyediakan Penyerahan Pengguna di Laman Web dan memuat naik Penyerahan Pengguna tidak akan melanggar hak mana-mana pihak lain atau kewajiban kontrak anda kepada pihak lain.
 • Anda mengakui bahawa kami mungkin atas budi bicara kami sendiri enggan menerbitkan, mengalih keluar, atau menyekat akses kepada mana-mana Penyerahan Pengguna untuk apa-apa sebab, atau tanpa alasan sama sekali, dengan atau tanpa notis.
 • Tanpa mengehadkan peruntukan ganti rugi yang lain di sini, anda bersetuju untuk mempertahankan kami terhadap apa-apa tuntutan, tuntutan, saman atau prosiding yang dibuat atau dibawa terhadap kami oleh pihak ketiga yang mendakwa bahawa Penyerahan Pengguna anda atau penggunaan Laman Web yang melanggar Terma ini melanggar atau menyalahgunakan hak milik intelektual pihak ketiga atau melanggar undang-undang yang berlaku dan Anda akan mengganti rugi kami atas segala dan semua ganti rugi terhadap kami dan untuk bayaran peguam yang berpatutan dan kos lain yang ditanggung oleh kami berkaitan dengan tuntutan, permintaan, guaman atau prosiding sedemikian.

5. Kandungan di Laman Web

 • Anda memahami dan mengakui bahawa, apabila menggunakan Laman Web, anda akan terdedah kepada kandungan dari pelbagai sumber termasuk kandungan yang disediakan di Laman Web oleh pengguna lain, perkhidmatan, pihak dan melalui cara lain atau secara automatik (secara kolektif, "Kandungan Pihak Ketiga") dan bahawa kami tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab untuk mana-mana Kandungan Pihak Ketiga. Anda memahami dan mengakui bahawa anda mungkin terdedah kepada kandungan yang tidak tepat, menyakitkan, tidak senonoh atau tidak menyenangkan atau boleh menyebabkan kemudaratan kepada sistem komputer anda dan, tanpa mengehadkan keterbatasan ketentuan liabiliti yang terkandung di sini, anda bersetuju untuk mengetepikan, dan dengan ini mengetepikan, apa-apa hak atau hak yang adil atau remedi yang anda mungkin ada terhadap kami berkenaan dengannya.
 • Kami menuntut tiada pemilikan atau kawalan ke atas Kandungan Pihak Ketiga. Pihak ketiga mengekalkan semua hak kepada Kandungan Pihak Ketiga dan mereka bertanggungjawab untuk melindungi hak mereka yang sesuai.
 • Anda memahami dan mengakui bahawa kami tidak bertanggungjawab sama sekali untuk memantau Laman Web untuk kandungan atau kelakuan yang tidak sesuai. Jika pada bila-bila masa kami memilih, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk memantau kandungan tersebut, kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan tersebut, tidak mempunyai kewajipan untuk mengubah suai atau mengeluarkan sebarang kandungan tersebut (termasuk Penyerahan Pengguna dan Kandungan Pihak Ketiga), dan tidak bertanggungjawab untuk kelakuan orang lain yang menyerahkan apa-apa kandungan tersebut (termasuk Penyerahan Pengguna dan Kandungan Pihak Ketiga).
 • Tanpa mengehadkan peruntukan di bawah batasan liabiliti dan penafian jaminan, semua Kandungan (termasuk Penyerahan Pengguna dan Kandungan Pihak Ketiga) di Laman Web disediakan kepada anda "AS-IS" untuk maklumat anda dan penggunaan peribadi sahaja dan anda tidak boleh menggunakan, menyalin, membuat semula, mengedar, menghantar, menyiarkan, memaparkan, menjual, lesen atau mengeksploitasikan apa-apa maksud lain apa-apa Kandungan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemilik/pemberi lesen masing-masing Kandungan.
 • Anda mengakui bahawa kami atas budi bicara kami sendiri enggan menerbitkan, mengalih keluar, atau menyekat akses kepada sebarang Kandungan atas apa-apa sebab, atau tanpa sebab sama sekali, dengan atau tanpa notis.

6. Kelakuan Pengguna

 • Anda mewakili dan menjamin bahawa semua maklumat dan kandungan yang disediakan oleh anda kepada kami adalah tepat dan terkini dan anda mempunyai semua hak, kuasa dan kuasa yang diperlukan untuk (i) bersetuju dengan Terma ini, (ii) memberikan Penyerahan Pengguna kepada kami, dan (iii) melakukan perbuatan yang diperlukan oleh anda di bawah Terma ini.
 • Anda dengan ini memberi kuasa kepada kami untuk memantau, merekod dan log apa-apa aktiviti anda di Laman Web.
 • Sebagai syarat penggunaan laman web anda:
  • Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dengan apa-apa cara yang dilarang oleh Syarat ini;
  • Anda bersetuju mematuhi semua undang-undang dan peraturan tempatan, negara, negara dan antarabangsa yang berkaitan;
  • Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web dalam apa cara yang mendedahkan kami kepada liabiliti jenayah atau sivil;
  • Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua perbuatan dan ketinggalan yang berlaku akibat penggunaan Laman Web anda;
  • Anda bersetuju bahawa semua Penyerahan Pengguna anda adalah milik anda dan anda mempunyai hak dan kuasa untuk membekalkannya kepada kami dan menggunakannya pada atau melalui Laman Web;
  • Anda bersetuju untuk tidak menggunakan sebarang cara automatik, termasuk robot, crawler atau alat perlombongan data, untuk memuat turun, memantau atau menggunakan data atau Kandungan dari Laman Web;
  • Anda bersetuju untuk tidak mengambil apa-apa tindakan yang mengenakan, atau mungkin dikenakan, mengikut budi bicara kami sendiri, beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada infrastruktur teknologi kami atau sebaliknya membuat tuntutan yang berlebihan;
  • Anda bersetuju untuk tidak "tangkai" atau mengganggu orang lain di atau melalui Laman Web;
  • Anda bersetuju untuk tidak memalsukan tajuk atau memanipulasi pengenal untuk menyembunyikan asal mana-mana maklumat yang anda hantar;
  • Anda bersetuju untuk tidak mematikan, memintas, atau mengganggu ciri berkaitan keselamatan Laman Web atau ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan sebarang kandungan atau yang menguatkuasakan penggunaan laman web atau kandungannya;
  • Anda bersetuju untuk tidak menyiarkan, memaut, atau membuat apa-apa maklumat di Laman Web apa-apa bahan yang mengandungi virus perisian atau mana-mana kod komputer, fail atau program yang direka untuk mengganggu, memusnahkan, mengehadkan atau memantau fungsi mana-mana perisian atau perkakasan komputer atau mana-mana telekomunikasi peralatan;
  • Anda bersetuju untuk tidak melesenkan, menyublis, menjual, menjual semula, memindahkan, menyerahhakkan, mengedar atau sebaliknya dengan cara apapun mengeksploitasikan atau menyediakan Laman Web atau Kandungan apa-apa kepada mana-mana pihak ketiga;
  • Anda bersetuju untuk tidak "bingkai" atau "mencerminkan" Laman Web; dan
  • Anda bersetuju untuk tidak membatalkan kejuruteraan mana-mana bahagian Laman Web.
 • Kami berhak untuk mengambil tindakan sewajarnya terhadap mana-mana pengguna untuk sebarang penggunaan Laman Web yang tidak dibenarkan, termasuk pembatalan sivil, jenayah dan injunksi dan penamatan penggunaan mana-mana pengguna Laman Web. Sebarang penggunaan Laman Web dan sistem komputer kami yang tidak dibenarkan oleh Syarat ini adalah melanggar Terma-terma ini dan undang-undang jenayah dan undang-undang antarabangsa, asing dan domestik tertentu.
 • Selain penamatan pemberian penggunaan Laman Web, sebarang pelanggaran terhadap Perjanjian ini, termasuk ketentuan-ketentuan dalam Bagian 6 ini, akan dikenakan ganti rugi sebesar 10.000 dolar ($ 10,000) untuk setiap pelanggaran. Sekiranya pelanggaran anda menghasilkan tindakan undang-undang (sama ada terhadap anda atau terhadap kami oleh mana-mana pihak) atau bahaya fizikal atau emosi kepada mana-mana pihak, anda akan dikenakan ganti rugi ganti rugi sebanyak Satu Ratus dan Lima Puluh Ringgit ($ 150,000) untuk setiap pelanggaran. Kami boleh, menurut budi bicara kami, memberikan apa-apa tuntutan kerosakan atau sebahagian daripadanya kepada pihak ketiga yang telah dilanggar oleh kelakuan anda. Peruntukan ganti rugi yang dilikuidasi ini bukanlah suatu penalti, tetapi sebaliknya percubaan oleh Pihak-pihak untuk dengan wajar memastikan jumlah kerosakan sebenar yang mungkin berlaku dari pelanggaran tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa jumlah ganti rugi yang telah dicairkan adalah minimum dan jika kerosakan sebenar lebih besar, anda akan bertanggungjawab untuk amaun yang lebih besar. Sekiranya mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten mendapati bahawa ganti rugi yang telah dicairkan itu tidak boleh dikuatkuasakan, maka ganti rugi yang ditolak hendaklah diturunkan hanya setakat yang perlu untuk dikuatkuasakan.

7. Perkhidmatan di Laman Web

 • Anda mengakui bahawa Laman Web adalah enjin carian dan alat carian umum. Khususnya, tetapi tanpa batasan, Laman Web membolehkan anda mencari beberapa laman web untuk muzik. Selain itu, Laman Web adalah alat tujuan umum yang membolehkan anda memuat turun fail audio dari video dan audio dari tempat lain di Internet. Laman web ini hanya boleh digunakan mengikut undang-undang. Kami tidak menggalakkan, mengarahkan, mendorong atau membenarkan sebarang penggunaan Laman Web yang mungkin melanggar mana-mana undang-undang.
 • Kami tidak menyimpan sebarang Penyerahan Pengguna untuk apa-apa lebih lama daripada tempoh masa yang singkat untuk memberi peluang kepada pengguna untuk memuat turun kandungan mereka.

8. Yuran

 • Anda mengakui bahawa kami berhak untuk mengenakan bayaran untuk mana-mana atau semua perkhidmatan kami dan menukar yuran kami dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami. Jika pada bila-bila masa kami menamatkan hak anda untuk menggunakan Laman Web kerana melanggar Syarat-syarat ini, anda tidak berhak mendapat bayaran balik mana-mana bahagian yuran anda. Dalam semua aspek lain, bayaran tersebut akan ditadbir oleh peraturan, terma, syarat atau perjanjian tambahan yang diposkan di Laman Web dan/atau yang dikenakan oleh mana-mana ejen jualan atau syarikat pemprosesan pembayaran, sebagaimana yang dipinda dari semasa ke semasa.

9. Dasar Privasi

 • Kami mengekalkan Dasar Privasi berasingan dan persetujuan anda terhadap Terma ini juga menandakan persetujuan anda terhadap Dasar Privasi. Kami berhak untuk meminda Dasar Privasi pada bila-bila masa dengan memajukan pindaan tersebut ke Laman Web. Tiada pemberitahuan lain boleh dibuat kepada anda mengenai sebarang pindaan. Penggunaan laman web anda yang berterusan berikutan pindaan tersebut akan menjadi penerimaan anda terhadap pindaan tersebut, tidak kira sama ada anda telah membacanya.

10. Tuntutan Hak Cipta

 • Kami menghormati hak harta intelek orang lain. Anda tidak boleh melanggar hak cipta, tanda dagangan atau hak maklumat proprietari lain mana-mana pihak. Kami mungkin atas budi bicara kami sendiri mengeluarkan sebarang Kandungan yang kami ada sebab untuk mempercayai melanggar mana-mana hak harta intelek orang lain dan boleh menamatkan penggunaan Laman Web anda jika anda menyerahkan sebarang Kandungan tersebut.
 • DAPATKAN POLISI INFRINGER. SEBAGAI DASAR POLISI PELANGGAN KAMI, SETIAP PENGGUNA UNTUK BAHAN YANG MEMBERIKAN ADALAH TIGA ADUAN-ADUAN YANG BENAR-BENAR DAN EFEKTIF DALAM TEMPOH SESUAI BULAN BULAN AKAN MENDAPATKAN PENGGUNAAN LAMAN WEB TERMINASI.
 • Walaupun kami tidak tertakluk kepada undang-undang Amerika Syarikat, kami secara sukarela mematuhi Akta Hak Cipta Digital Millennium. Selaras dengan Tajuk 17, Seksyen 512 (c) (2) Kod Amerika Syarikat, jika anda percaya bahawa mana-mana bahan berhak cipta anda dilanggar di Laman Web, anda boleh menghubungi kami dengan menggunakan borang hubungan kami.
 • Semua pemberitahuan yang tidak berkaitan dengan kami atau tidak berkesan di bawah undang-undang akan menerima sebarang tindakan atau tindak balas. Pemberitahuan yang berkesan mengenai pelanggaran yang diklaim mestilah menjadi komunikasi bertulis kepada ejen kami yang termasuk dengan ketara perkara berikut:
  • Pengenalpastian karya berhak cipta yang dipercayai dilanggar. Sila nyatakan kerja dan, jika boleh, sertakan salinan atau lokasi (cth. URL) versi kerja yang dibenarkan;
  • Pengenalpastian bahan yang dipercayai melanggar dan lokasinya atau, untuk hasil carian, pengenalpastian rujukan atau pautan ke bahan atau aktiviti yang dikatakan melanggar. Sila nyatakan bahan tersebut dan berikan URL atau sebarang maklumat lain yang akan membolehkan kami mencari bahan di Laman Web atau di Internet;
  • Maklumat yang akan membolehkan kami menghubungi anda, termasuk alamat anda, nombor telefon dan, jika ada, alamat e-mel anda;
  • Pernyataan bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan bahan yang dikeluhkan tidak diberi kuasa oleh anda, agen anda atau undang-undang;
  • Pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat dan bahawa di bawah penalti sumpah palsu bahawa anda adalah pemilik atau diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik kerja yang didakwa dilanggar; dan
  • Tandatangan fizikal atau elektronik dari pemegang hak cipta atau wakil yang diberi kuasa.
 • Jika Penyerahan Pengguna atau hasil carian ke laman web anda dikeluarkan menurut pemberitahuan mengenai pelanggaran hak cipta yang dituntut, anda boleh memberikan kami pemberitahuan balas, yang mesti menjadi komunikasi bertulis kepada ejen yang disenaraikan di atas dan memuaskan kepada kami yang termasuk dengan ketara yang berikut:
  • Tandatangan fizikal atau elektronik anda;
  • Pengenalpastian bahan yang telah dialih keluar atau akses mana yang telah dilumpuhkan dan lokasi di mana bahan tersebut muncul sebelum ia dikeluarkan atau akses kepadanya telah dilumpuhkan;
  • Pernyataan di bawah penalti sumpah palsu bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa bahan itu telah dihapuskan atau dilumpuhkan akibat dari kesilapan atau salah pengenalpastian material yang akan dikeluarkan atau dilumpuhkan;
  • Nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel dan pernyataan yang anda bersetuju dengan bidang kuasa mahkamah di alamat yang anda berikan, Anguilla dan lokasi yang pemilik hak cipta yang terletak; dan
  • Pernyataan bahawa anda akan menerima perkhidmatan proses dari pemilik hak cipta atau ejennya yang didakwa.

11. Pengubahsuaian Terma-terma ini

 • Kami berhak untuk meminda Syarat ini pada bila-bila masa dengan memaparkan Syarat yang dipinda itu ke Laman Web. Tiada pemberitahuan lain boleh dibuat kepada anda mengenai sebarang pindaan. ANDA MENGAKUI BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN WEB ANDA BERIKUT PINDAAN KEPERLUAN ANDA AKAN MENYELESAIKAN PENERIMAAN ANDA DENGAN PINDAAN KECUALI, TIDAK BOLEH MENDAPATKAN BAHAWA ANDA BANYAK MEMBACA ANDA.

12. Ganti Rugi dan Pelepasan

 • Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi kami dan memelihara kami daripada apa-apa dan semua ganti rugi dan tuntutan dan perbelanjaan pihak ketiga, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada penggunaan Laman Web dan/atau pelanggaran Syarat-syarat ini.
 • Sekiranya anda mempunyai pertikaian dengan salah satu daripada pengguna lain atau mana-mana pihak ketiga, anda dengan ini melepaskan kami, pegawai, pekerja, ejen dan pengganti dari tuntutan, tuntutan dan ganti rugi (sebenar dan berbangkit) bagi setiap jenis atau sifat, diketahui dan tidak diketahui, disyaki dan tidak disangka, didedahkan dan tidak didedahkan, yang timbul daripada atau dengan apa cara yang berkaitan dengan pertikaian dan/atau Laman Web tersebut.

13. Penafian Waranti dan Batasan Liabiliti

 • BACA SEKSYEN INI SEHINGGA MENGENAI HASIL ITU LIABILITI KAMI DENGAN SATU MAKLUMAT YANG DIBENARKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU (TETAPI SELANJUTNYA).
 • Laman Web mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga yang bebas daripada kami. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi, atau amalan dan tidak membuat representasi atau jaminan mengenai ketepatan, kesempurnaan atau kesahihan maklumat yang terkandung dalam mana-mana laman web pihak ketiga. Kami tidak mempunyai hak atau keupayaan untuk mengedit kandungan mana-mana laman web pihak ketiga. Anda mengakui bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang dan semua liabiliti yang timbul daripada penggunaan mana-mana laman web pihak ketiga anda.
 • Laman web ini disediakan "AS-IS" dan tanpa sebarang jaminan atau syarat, nyata, tersirat atau berkanun. Kami menafikan secara khusus sepenuhnya apa-apa jaminan tersirat tentang kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, bukan pelanggaran, ketepatan maklumat, integrasi, kesabaran atau keseronokan tenang. Kami menafikan sebarang jaminan untuk virus atau komponen berbahaya yang lain berkaitan dengan Laman Web. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan penafian jaminan tersirat, oleh itu dalam bidang kuasa sedemikian, sesetengah penafian yang terdahulu mungkin tidak terpakai kepada anda atau terhad semata-mata kerana ia berkaitan dengan waranti tersirat sedemikian.
 • DI BAWAH KEKUASAAN YANG TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK KEROSAKAN YANG TIDAK LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPAHAN ATAU TEMPAHAN (SEBENAR KAMI SAYA DINASIHATKAN DARIPADA KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT) YANG MENGENAI DARIPADA SEBARANG ASPEK PENGGUNAAN LAMAN WEB, BAGAIMANA, TANPA PEMBATASAN, TERSEBUT PENGGUNAAN DARIPADA (i) PENGGUNAAN ANDA, MISUS ATAU KECUALIAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB, (ii) PERINGATAN ANDA PADA SEMUA KANDUNGAN PADA LAMAN WEB, (iii) INTERRUPSI, SUSPENSI, PENGUKURAN, PENGOLAHAN ATAU LENGKAP PENYELESAIAN LAMAN WEB ATAU (iv) PENAMATAN PERKHIDMATAN OLEH AS. LAMANYA INI JUGA MENGGUNAKAN MENGENAI KERUGIAN TERHADAP PERKHIDMATAN LAINNYA ATAU PRODUK YANG DITERIMA ATAU ADVERTISED SAMBUNGAN DENGAN LAMAN WEB. BEBERAPA JURISDICTIONS TIDAK DIBENARKAN BANYAK HADAPAN LIABILITI, DENGAN MANA, DALAM BIDANG KUASA,
 • KAMI TIDAK MENJAMIN BAHAWA (i) LAMAN WEB MENGENAI KEPERLUAN ANDA ATAU MASA DEPAN, (ii) LAMAN WEB ATAU TIDAK TERLUPBUH, TEPAT, SECUKA, ATAU KESALAHAN RASMI, (iii) KEPUTUSAN YANG TELAH DIPERLUKAN DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN WEB AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAU RELIABLE, (iv) KUALITI SETIAP PRODUK, PERKHIDMATAN, MAKLUMAT, KANDUNGAN ATAU BAHAN LAIN YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN WEB MENGIKUT KEPERLUAN ANDA ATAU PEPERIKSAAN, ATAU (v) APA-APA KESALAHAN KANDUNGAN AKAN DIKECUALIKAN.
 • APA-APA KANDUNGAN YANG DIPEROLEHI MELALUI PENGGUNAAN LAMAN WEB DITANGGUHKAN DENGAN PENCEGAHAN DAN RISIKO ANDA SENDIRI. ANDA BANYAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEROSAKAN ATAS SISTEM KOMPUTER ANDA ATAU PERANGKAT LAIN ATAU KEHILANGAN DATA YANG KEPUTUSAN DARIPADA KANDUNGAN SESUAI.
 • ANDA DAN KETETAPAN ANDA EKSKLUSIF DAN REMEDI DALAM KES KEBOLEHAN DENGAN LAMAN WEB ATAU SEBARANG KECEMERLANGAN LAIN AKAN MENDAPATKAN PENGGUNAAN LAMAN WEB. TANPA MENDAPATKAN MELAKUKAN, TIDAK ADA KESELURUHAN TANGGUNGJAWAB MAKLUMAT YANG DITANYA DARI ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN LAMAN WEB LAGI $ 100.

14. Perselisihan Hukum

 • Setakat yang maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, Terma-terma ini serta sebarang tuntutan, sebab tindakan, atau pertikaian yang mungkin timbul antara Anda dan kami, ditadbir oleh undang-undang Anguilla tanpa mempertimbangkan konflik peruntukan undang-undang. BAGI SEBARANG TUNTUTAN YANG MELAKUKAN OLEH ANDA TERHADAP KAMI, ANDA BERSETUJU UNTUK MENYERAHKAN DAN MENERIMA DENGAN JURISDISI PERIBADI DAN EKSKLUSIF DALAM, DAN LUAS PENGECUALIAN MAHKAMAH DI ANGUILLA. BAGI SEBARANG TUNTUTAN MELAKUKAN OLEH KAMI TERHADAP ANDA, ANDA BERSETUJU UNTUK MENYERAHKAN DAN MENYELESAIKAN BIDANG KUASA PERIBADI DALAM DAN MENGENAI MAHKAMAH-MAHKAMAH DI ANGUILLA DAN SELANJUTNYA SELEPAS ANDA BOLEH DIPERLUKAN. Anda dengan ini mengecualikan sebarang hak untuk mencari tempat lain kerana forum tidak wajar atau tidak selesa.
 • ANDA BERSETUJU BAHAWA ANDA MUNGKIN MEMBUAT TUNTUTAN SAHAJA DALAM KAPASITI INDIVIDU DAN TIDAK SEMUA ORANG KELAS ATAU KELAS DALAM SETIAP KELAS ATAU TERTULIS ATAU PERWAKILAN PERWAKILAN.
 • Anda dengan ini bersetuju bahawa sebagai sebahagian daripada balasan untuk terma-terma ini, anda dengan ini membebaskan apa-apa hak yang anda mungkin perlu perbicaraan oleh juri untuk sebarang pertikaian antara kami yang timbul daripada atau berkaitan dengan terma-terma atau Laman Web ini. Peruntukan ini boleh dikuatkuasakan walaupun dalam hal mana-mana peruntukan timbang tara atau apa-apa peruntukan lain dalam seksyen ini diketepikan.

15. Terma Umum

 • Terma-terma ini, seperti yang dipinda dari semasa ke semasa, membentuk seluruh perjanjian antara anda dan kami dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya antara anda dan kami dan mungkin tidak diubah suai tanpa persetujuan bertulis kami.
 • Kegagalan kami untuk menguatkuasakan mana-mana peruntukan Terma ini tidak akan ditafsirkan sebagai pengecualian mana-mana peruntukan atau hak.
 • Jika mana-mana bahagian Terma ini ditentukan tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan menurut undang-undang yang terpakai, maka peruntukan yang tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap digantikan oleh peruntukan yang sah dan boleh dikuatkuasakan yang paling sesuai dengan niat peruntukan asal dan baki perjanjian akan terus berkuatkuasa.
 • Tiada apa-apa jua yang dimaksudkan, tidak akan dianggap, untuk memberi hak atau remedi kepada mana-mana pihak ketiga.
 • Syarat-syarat ini tidak boleh diserah hak, dipindah milik atau boleh dilesenkan oleh anda kecuali dengan persetujuan bertulis terlebih dahulu kami, tetapi boleh ditugaskan atau dipindahkan oleh kami tanpa batasan.
 • Anda bersetuju bahawa kami boleh memberi anda notis melalui e-mel, mel biasa atau penyiaran ke Laman Web.
 • Tajuk bahagian dalam Syarat ini hanya untuk kemudahan dan tidak mempunyai kesan undang-undang atau kontrak.
 • Seperti yang digunakan dalam Terma ini, istilah "termasuk" adalah ilustrasi dan tidak terhad.
 • Sekiranya perjanjian ini diterjemahkan dan dilaksanakan dalam bahasa lain selain Bahasa Inggeris dan terdapat sebarang konflik antara terjemahan dan versi bahasa Inggeris, versi bahasa Inggeris akan dikawal.
Pasang App