Terms of Service

Przed rozpoczęciem korzystania z naszych witryn internetowych należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi warunkami użytkowania, w tym między innymi z następującymi witrynami:

www.tiktokvideodownloader.one

Ten dokument określa warunki („Warunki”), na których tiktokvideodownloader.one („my” lub „nas”) będzie świadczyć usługi na twoich stronach internetowych, w tym między innymi wyżej wymienione strony internetowe (łącznie "Stronie internetowej"). Niniejsze warunki stanowią umowę między tobą a nami. Odwiedzając Witrynę, uzyskując do niej dostęp, korzystając z niej i/lub łącząc się (łącznie „korzystając”) z Witryną, wyrażasz zrozumienie i akceptację niniejszych Warunków. W znaczeniu użytym w tym dokumencie terminy „ty” lub „twój” odnoszą się do ciebie, każdego podmiotu, który reprezentujesz, twoich lub ich przedstawicieli, następców prawnych, cesjonariuszy i podmiotów stowarzyszonych oraz dowolnego z twoich lub ich urządzeń. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków, odejdź od Witryny i przestań z niej korzystać.

1. Kwalifikowalność

 • Aby korzystać z Witryny, musisz mieć co najmniej osiemnaście (18) lat, chyba że wiek większości w Twojej jurysdykcji jest wyższy niż osiemnaście (18) lat, w takim przypadku musisz mieć co najmniej wiek pełnoletni jurysdykcja. Korzystanie ze strony internetowej jest zabronione tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.
 • Uwzględniając twoją akceptację niniejszych warunków, zapewniamy ci prawo do korzystania z witryny zgodnie z sekcją 2 niniejszego dokumentu. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że to wynagrodzenie jest odpowiednie i że je otrzymałeś.

2. Przyznanie użytkowania

 • Udzielamy Ci niewyłącznego, nieprzenoszalnego i ograniczonego prawa do dostępu, niepublicznego wyświetlania i korzystania z Witryny, w tym wszystkich treści w niej dostępnych („Treści”) (z zastrzeżeniem ograniczeń Witryny) na Twoim komputerze lub mobilne urządzenie zgodne z niniejszymi Warunkami. Możesz uzyskiwać dostęp do Witryny i korzystać z niej wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.
 • Niniejsza dotacja może zostać przez nas rozwiązana do woli z dowolnego powodu i według naszego wyłącznego uznania, z uprzednim powiadomieniem lub bez. Po wypowiedzeniu możemy, ale nie będziemy zobowiązani do: (i) usunięcia lub dezaktywacji twojego konta, (ii) zablokowania twojego adresu e-mail i/lub adresów IP lub w inny sposób zaprzestania korzystania z witryny i możliwości korzystania z niej, i/lub (iii) usuń i/lub usuń dowolne z twoich Zgłoszeń użytkownika (zdefiniowanych poniżej). Użytkownik zgadza się nie korzystać z Witryny ani nie podejmować prób korzystania z niej po tym rozwiązaniu. Po rozwiązaniu udzielenie prawa do korzystania z Witryny wygasa, ale wszystkie pozostałe części niniejszych Warunków pozostają w mocy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za zakończenie przyznanego użytkowania.

3. Własność intelektualna

 • Treści w Witrynie, z wyłączeniem Zgłoszeń użytkowników i Treści stron trzecich (zdefiniowanych poniżej), ale w tym innych tekstów, obrazów graficznych, zdjęć, muzyki, wideo, oprogramowania, skryptów i znaków towarowych, znaków usługowych i logo w nich zawartych (zwanych łącznie „Materiałami zastrzeżonymi”), są własnością i/lub są nam licencjonowane. Wszystkie materiały zastrzeżone podlegają prawom autorskim, znakom towarowym i/lub innym prawom zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami krajowymi, przepisami zagranicznymi i konwencjami międzynarodowymi. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do naszych materiałów zastrzeżonych.
 • Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych, użytkownik zgadza się nie kopiować, modyfikować, publikować, przekazywać, rozpowszechniać, uczestniczyć w przenoszeniu lub sprzedaży, tworzyć dzieła pochodne ani w żaden inny sposób wykorzystywać, w całości lub w części, jakiejkolwiek Treści.

4. Zgłoszenia użytkowników

 • Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszelkie materiały, które przesyłasz, przesyłasz, przekazujesz, tworzysz, modyfikujesz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Witryny, w tym wszelkie pliki dźwiękowe, które tworzysz, modyfikujesz, transmitujesz lub pobierasz za pośrednictwem Witryny (łącznie: „Zgłoszenia użytkownika”). Zgłoszeń użytkowników nie zawsze można wycofać. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każde ujawnienie danych osobowych w Zgłoszeniach użytkownika może sprawić, że będzie można go zidentyfikować i że nie gwarantujemy poufności w odniesieniu do Zgłoszeń użytkowników.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie własne Zgłoszenia użytkowników oraz wszelkie konsekwencje związane z przesyłaniem, przesyłaniem, modyfikowaniem, przesyłaniem, tworzeniem lub innym udostępnianiem Zgłoszeń użytkowników. W przypadku wszystkich Zgłoszeń użytkowników potwierdzasz, oświadczasz i gwarantujesz, że:
  • Jesteś właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, zezwolenia, prawa lub zgody na wykorzystanie i upoważnia nas do korzystania ze wszystkich znaków towarowych, praw autorskich, tajemnic handlowych lub innych praw własności do Zgłoszeń użytkowników i do wszelkich zgłoszeń użytkownika w Witrynie i niniejszych Warunkach;
  • Nie będziesz publikować ani zezwalać komukolwiek na publikowanie jakichkolwiek materiałów przedstawiających wszelkie akty o charakterze jednoznacznie seksualnym; i
  • Posiadasz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie od każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w Zgłoszeniu użytkownika na korzystanie z nazwy i/lub podobizny każdej i każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby, aby umożliwić korzystanie z Zgłoszenia użytkownika dla każdego i wszystkich zastosowań rozważanych przez strony internetowe i niniejsze Warunki.
 • Ponadto zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać, przekazywać, tworzyć, przesyłać, modyfikować ani w inny sposób udostępniać materiałów, które:
  • Jest chroniony prawem autorskim, chroniony tajemnicą handlową lub przepisami o znakach towarowych lub w inny sposób podlega prawom własności osób trzecich, w tym prawom do prywatności i reklamy, chyba że jesteś właścicielem takich praw lub masz wyraźną zgodę prawowitego właściciela na przesłanie materiału i udzielenie nam wszystkie prawa licencyjne przyznane w niniejszym dokumencie;
  • Jest obsceniczny, wulgarny, nielegalny, niezgodny z prawem, zniesławiający, oszukańczy, zniesławiający, szkodliwy, nękający, obraźliwy, grożący, naruszający prawa do prywatności lub wizerunku, nienawistny, obraźliwy rasowo lub etnicznie, podżegający lub w inny sposób nieodpowiedni, jak postanowiliśmy według naszego wyłącznego uznania;
  • Przedstawia nielegalne działania, promuje lub przedstawia krzywdę fizyczną lub obrażenia zadane jakiejkolwiek grupie lub osobie, lub promuje lub przedstawia wszelkie akty okrucieństwa wobec zwierząt;
  • Podszywa się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w inny sposób wprowadza użytkownika w błąd w jakikolwiek sposób, w tym poprzez tworzenie fałszywej tożsamości;
  • Stanowiłby, zachęcał lub udzielał instrukcji dotyczących przestępstwa, naruszenia praw jakiejkolwiek strony lub w inny sposób tworzyłby odpowiedzialność lub naruszałby prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe; lub
  • Jest niepożądaną lub nieautoryzowaną reklamą, promocją, „spamem” lub inną formą nakłaniania.
 • Nie rości sobie prawa własności ani kontroli nad zgłoszeniami użytkowników lub treściami stron trzecich. Użytkownik lub licencjodawca będący stroną trzecią, w stosownych przypadkach, zachowują wszelkie prawa autorskie do Zgłoszeń użytkowników i są odpowiedzialni za odpowiednią ochronę tych praw. Nieodwołalnie udzielasz nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej, wieczystej, nieodwoływalnej, sublicencyjnej licencji na reprodukcję, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, dystrybucję, adaptację, modyfikację, publikację, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych i w inny sposób wykorzystywać Zgłoszenia użytkowników w dowolnym celu, w tym między innymi w celach przewidzianych w Witrynie i niniejszych Warunkach. Użytkownik również nieodwołalnie zrzeka się i zrzeka się wobec nas i każdego z naszych użytkowników wszelkich roszczeń i roszczeń dotyczących praw moralnych lub przypisania w odniesieniu do Zgłoszeń użytkowników.
 • Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie prawa, uprawnienia i uprawnienia niezbędne do przyznania praw przyznanych w niniejszym dokumencie Zgłoszeniom użytkowników. W szczególności użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem tytułu do zgłoszeń użytkowników, że ma prawo do przesyłania, modyfikowania, uzyskiwania dostępu, przesyłania, tworzenia lub udostępniania w inny sposób zgłoszeń użytkowników na stronie internetowej oraz że przesyłanie zgłoszeń użytkowników nie będzie naruszać praw innych stron lub zobowiązań umownych wobec innych stron.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy według własnego uznania odmówić opublikowania, usunięcia lub zablokowania dostępu do dowolnego zgłoszenia użytkownika z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny, za powiadomieniem lub bez niego.
 • Bez ograniczania innych postanowień dotyczących odszkodowania w niniejszym dokumencie, zgadzasz się bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, pozorami lub postępowaniami wniesionymi lub wniesionymi przeciwko nam przez stronę trzecią, zarzucającą, że Twoje Zgłoszenia Użytkownika lub korzystanie z Witryny naruszające niniejsze Warunki naruszają lub sprzeniewierzają prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej lub naruszają obowiązujące prawo, a także zwolnisz nas od wszelkich szkód wyrządzonych nam oraz uzasadnionych kosztów obsługi prawnej i innych kosztów poniesionych przez nas w związku z takimi roszczeniami, żądaniami, pozwami lub postępowaniami.

5. Treść na stronie internetowej

 • Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że podczas korzystania z Witryny użytkownik będzie narażony na treści z różnych źródeł, w tym treści udostępnionych w Witrynie przez innych użytkowników, usługi, strony oraz zautomatyzowane lub w inny sposób (zwane łącznie „Treściami stron trzecich”) oraz że nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron trzecich. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na treści, które są niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób budzą zastrzeżenia lub mogą wyrządzić szkody w systemach komputerowych, i bez ograniczania innych ograniczeń zawartych w niniejszych przepisach dotyczących odpowiedzialności, użytkownik zgadza się odstąpić, a niniejszym zrzekać się, wszelkie prawne lub sprawiedliwe prawa lub środki prawne, które możesz mieć wobec nas w związku z tym.
 • Nie rości sobie prawa własności ani kontroli nad treściami stron trzecich. Strony trzecie zachowują wszelkie prawa do Treści stron trzecich i są odpowiedzialne za ochronę swoich praw, jeśli jest to właściwe.
 • Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za monitorowanie Witryny pod kątem niewłaściwych treści lub postępowania. Jeśli w dowolnym momencie zdecydujemy się, według własnego uznania, monitorować takie treści, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie treści, nie mamy obowiązku modyfikowania lub usuwania takich treści (w tym Zgłoszeń użytkowników i Treści stron trzecich) i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie innych osób przesyłających takie treści (w tym zgłoszenia użytkowników i treści stron trzecich).
 • Bez ograniczania poniższych postanowień dotyczących ograniczeń odpowiedzialności i zrzeczeń się gwarancji, cała Treść (w tym Zgłoszenia Użytkownika i Treści Osób Trzecich) w Witrynie jest dostarczana „W STANIE, W JAKIM JEST”, wyłącznie do celów informacyjnych i do użytku osobistego, a użytkownik nie będzie korzystać, kopiować, powielać, rozpowszechniać, transmitować, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować lub w inny sposób wykorzystywać Treści w jakimkolwiek innym celu bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiednich właścicieli/licencjodawców Treści.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy według własnego uznania odmówić publikacji, usunięcia lub zablokowania dostępu do dowolnej Treści z dowolnego powodu lub bez podania przyczyny, za powiadomieniem lub bez niego.

6. Postępowanie użytkownika

 • Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie informacje i treści przekazane nam przez użytkownika są dokładne i aktualne oraz że posiada wszelkie niezbędne prawa, uprawnienia i upoważnienia do (i) wyrażenia zgody na niniejsze Warunki, (ii) dostarczenia nam Zgłoszeń użytkowników oraz (iii) wykonywać czynności wymagane od użytkownika zgodnie z niniejszymi warunkami.
 • Niniejszym wyraźnie upoważniasz nas do monitorowania, rejestrowania i rejestrowania swoich działań w Witrynie.
 • Jako warunek korzystania z witryny:
  • Użytkownik zgadza się nie korzystać z Witryny w celach niezgodnych z prawem lub w sposób zabroniony przez niniejsze Warunki;
  • Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych praw i przepisów;
  • Zgadzasz się nie korzystać z Witryny w żaden sposób, który naraziłby nas na odpowiedzialność karną lub cywilną;
  • Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania wynikające z korzystania z Witryny;
  • Zgadzasz się, że wszystkie Zgłoszenia Użytkownika należą do Ciebie oraz że masz prawo i upoważnienie do ich dostarczenia nam i korzystania z nich w Witrynie lub za jej pośrednictwem;
  • Użytkownik zgadza się nie używać żadnych zautomatyzowanych środków, w tym robotów, robotów indeksujących lub narzędzi do eksploracji danych, do pobierania, monitorowania lub wykorzystywania danych lub Treści ze Strony;
  • Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań, które nakładają lub mogą nakładać, według naszego wyłącznego uznania, nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury technologicznej lub w inny sposób nakładać na nią nadmierne wymagania;
  • Nie zgadzają się na „łodygi” lub w inny sposób nękać nikogo na lub za pośrednictwem strony internetowej;
  • Użytkownik zgadza się nie fałszować nagłówków ani w żaden inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia wszelkich przesyłanych informacji;
  • Użytkownik zgadza się nie wyłączać, obchodzić ani w żaden inny sposób nie ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem Witryny lub funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub które wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny lub jej treści;
  • Użytkownik zgadza się nie publikować, nie zamieszczać linków ani w żaden inny sposób udostępniać w Witrynie jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy oprogramowania lub kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane w celu zakłócania, niszczenia, ograniczania lub monitorowania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub telekomunikacji ekwipunek;
  • Użytkownik zgadza się nie udzielać licencji, udzielać sublicencji, sprzedawać, odsprzedawać, przenosić, cedować, dystrybuować ani w żaden inny sposób w żaden sposób wykorzystywać komercyjnie ani udostępniać Witryny ani żadnych Treści osobom trzecim;
  • Zgadzasz się nie „oprawiać” ani „kopiować” witryny; i
  • Zgadzasz się nie dokonywać inżynierii wstecznej żadnej części Witryny.
 • Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań przeciwko dowolnemu użytkownikowi w celu nieautoryzowanego korzystania z Witryny, w tym w zakresie roszczeń cywilnych, karnych i nakazów sądowych oraz zaprzestania korzystania z Witryny przez dowolnego użytkownika. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny i naszych systemów komputerowych nieautoryzowane niniejszymi Warunkami stanowi naruszenie niniejszych Warunków oraz niektórych międzynarodowych, zagranicznych i krajowych przepisów prawa karnego i cywilnego.
 • Oprócz zakończenia korzystania z Witryny, każde naruszenie niniejszej Umowy, w tym postanowień niniejszej sekcji 6, będzie podlegać karom umownym w wysokości dziesięciu tysięcy dolarów (10 000 USD) za każde naruszenie. W przypadku, gdy naruszenie będzie skutkować postępowaniem prawnym (przeciwko tobie lub przeciwko nam przez jakąkolwiek stronę) lub wyrządzi szkodę fizyczną lub emocjonalną jakiejkolwiek stronie, będziesz podlegać karom umownym w wysokości Stu pięćdziesięciu tysięcy dolarów (150 000 USD) za każde naruszenie. Możemy, według naszego uznania, przenieść wszelkie takie roszczenia dotyczące szkód lub ich części na osoby trzecie, które zostały skrzywdzone przez twoje zachowanie. Te postanowienia dotyczące odszkodowania umownego nie są karą, lecz próbą uzasadnionego ustalenia przez Strony kwoty rzeczywistej szkody, która mogłaby powstać w wyniku takiego naruszenia. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że kwota tych kar umownych jest minimalna i że jeśli rzeczywiste szkody są większe, będziesz odpowiedzialny za większą kwotę. Jeżeli sąd właściwej jurysdykcji uzna, że ​​kary umowne są w jakikolwiek sposób niewykonalne, wówczas kary umowne zostaną obniżone tylko w zakresie niezbędnym do ich wyegzekwowania.

7. Usługi na stronie internetowej

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna jest wyszukiwarką i narzędziem ogólnego zastosowania. W szczególności, ale bez ograniczeń, Witryna umożliwia przeszukiwanie muzyki w wielu witrynach internetowych. Ponadto Witryna jest narzędziem ogólnego zastosowania, które pozwala pobierać pliki audio z filmów i audio z innych miejsc w Internecie. Z Witryny można korzystać wyłącznie zgodnie z prawem. Nie zachęcamy, nie akceptujemy, nie zachęcamy ani nie zezwalamy na korzystanie z Witryny, które może naruszać jakiekolwiek prawo.
 • Nie przechowujemy żadnych zgłoszeń użytkowników przez okres dłuższy niż przejściowy, aby dać użytkownikom szansę na pobranie ich treści.

8. Opłaty

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat za niektóre lub wszystkie nasze usługi i do zmiany naszych opłat od czasu do czasu według własnego uznania. Jeśli w dowolnym momencie zrzekniemy się Twoich praw do korzystania z Witryny z powodu naruszenia niniejszych warunków, nie będziesz uprawniony do zwrotu żadnej części opłat. Pod wszystkimi innymi względami opłaty takie podlegają dodatkowym zasadom, warunkom lub umowom opublikowanym w Witrynie i/lub narzuconym przez dowolnego przedstawiciela handlowego lub firmę przetwarzającą płatności, które mogą być okresowo zmieniane.

9. Polityka prywatności

 • Zachowujemy oddzielną Politykę prywatności, a Twoja zgoda na niniejsze Warunki oznacza również Twoją zgodę na Politykę prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w dowolnym momencie poprzez opublikowanie takich zmian na stronie internetowej. Żaden inny zgłoszenie może być dokonane do was o wszelkich zmianach. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po wprowadzeniu takich poprawek będzie stanowić akceptację takich poprawek, niezależnie od tego, czy je przeczytałeś.

10. Roszczenia dotyczące praw autorskich

 • Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Nie możesz naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw informacyjnych własności podmiotów. Możemy, według własnego uznania, usunąć wszelkie Treści, które naszym zdaniem naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej innych osób i możemy zakończyć korzystanie z Witryny, jeśli prześlesz taką Treść.
 • REPEAT POLITYKA naruszającego. W ramach naszej polityki wielokrotnym naruszeniu, każdy użytkownik zaś materiał MY otrzyma trzy dobrej wierze i skutecznej skargi w ciągu JAKIEJKOLWIEK STYCZNEGO sześciomiesięczny okres będzie miał GRANT użytkowania STRONIE zakończone.
 • Chociaż nie podlegamy prawu Stanów Zjednoczonych, dobrowolnie przestrzegamy ustawy Digital Millennium Copyright Act. Zgodnie z tytułem 17, sekcja 512 (c) (2) Kodeksu Stanów Zjednoczonych, jeśli uważasz, że którykolwiek z twoich materiałów chronionych prawem autorskim jest naruszany w Witrynie, możesz skontaktować się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego.
 • Wszelkie powiadomienia, które nie są dla nas istotne lub są nieskuteczne z punktu widzenia prawa, nie otrzymają w związku z tym żadnej odpowiedzi ani działania. Skuteczne powiadomienie o domniemanym naruszeniu musi być pisemnym komunikatem do naszego agenta, który obejmuje zasadniczo:
  • Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które uważa się za naruszone. Proszę opisać pracę i, w miarę możliwości, dołączyć kopię lub lokalizację (np. Adres URL) autoryzowanej wersji pracy;
  • Identyfikacja materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że narusza prawo, i jego lokalizacja lub, w przypadku wyników wyszukiwania, identyfikacja odniesienia lub linku do materiału lub działalności, o której twierdzi się, że narusza prawa Proszę opisać materiał i podać adres URL lub inne istotne informacje, które pozwolą nam zlokalizować materiał na stronie internetowej lub w Internecie;
  • Informacje, które pozwolą nam się z Tobą skontaktować, w tym Twój adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, Twój adres e-mail;
  • Oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że wykorzystanie reklamowanego materiału nie jest autoryzowane przez ciebie, twojego agenta lub prawo;
  • Oświadczenie, że informacje w powiadomieniu są dokładne i że pod groźbą krzywoprzysięstwa jesteś właścicielem lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela utworu, który rzekomo został naruszony; i
  • Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub upoważnionego przedstawiciela.
 • Jeśli Twoje zgłoszenie użytkownika lub wynik wyszukiwania na Twojej stronie zostaną usunięte zgodnie z powiadomieniem o domniemanym naruszeniu praw autorskich, możesz przekazać nam roszczenie wzajemne, które musi być pisemną komunikacją do naszego wyżej wymienionego agenta i być dla nas satysfakcjonującą, obejmującą zasadniczo następujące:
  • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis;
  • Identyfikacja materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został wyłączony, oraz miejsce, w którym materiał pojawił się przed jego usunięciem lub dostępem do niego został wyłączony;
  • Oświadczenie pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​w dobrej wierze wierzysz, że materiał został usunięty lub wyłączony w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub wyłączony;
  • Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz oświadczenie, że wyrażasz zgodę na jurysdykcję sądów pod podanym przez ciebie adresem, Anguilla oraz lokalizację (lokalizacje), w której znajduje się domniemany właściciel praw autorskich; i
  • Oświadczenie, że zaakceptujesz obsługę procesu od rzekomego właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela.

11. Zmiana niniejszych warunków

 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie poprzez opublikowanie takich zmienionych warunków na stronie internetowej. Nie można przekazywać żadnych innych powiadomień o jakichkolwiek poprawkach. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE CIĄGŁE KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ PO NASTĘPUJĄCYCH TAKICH ZMIANACH STANOWI SWOJĄ AKCEPTACJĘ TAKICH POPRAWEK, NIEZALEŻNIE OD CZYTEGO, CZYM JUŻ PRZECZYTAJ.

12. Odszkodowania i Release

 • Wyrażasz zgodę na zwolnienie nas z odpowiedzialności i zabezpieczyć nas przed wszelkimi szkodami oraz roszczeniami i wydatkami stron trzecich, w tym honorariami prawników, wynikającymi z korzystania z Witryny i/lub z naruszenia przez Ciebie niniejszych warunków.
 • W przypadku sporu z jednym lub większą liczbą innych użytkowników lub stron trzecich, niniejszym zwalniasz nas, naszych przedstawicieli, pracowników, przedstawicieli i następców prawnych z roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wynikowych) wszelkiego rodzaju lub charakter, znany i nieznany, podejrzewany i niepodejrzewany, ujawniany i niejawny, wynikający z jakichkolwiek sporów i/lub Witryny lub w jakikolwiek sposób z nimi związany.

13. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczeń zobowiązań

 • PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ CZĘŚĆ, JAKO OGRANICZA NASZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA (ALE DALNIE).
 • Witryna może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które są od nas niezależne. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki i nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności, kompletności lub autentyczności informacji zawartych na stronach internetowych osób trzecich. Nie mamy prawa ani możliwości edycji treści stron internetowych osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wszelką odpowiedzialność wynikającą z korzystania z jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich.
 • Witryna jest udostępniana „w stanie, w jakim się znajduje” i bez żadnych gwarancji ani warunków, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych. Specjalnie zrzekają w najszerszym zakresie wszelkich domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania, dokładności informacji, integracji, interoperacyjności lub cichej przyjemności. Zrzekamy się wszelkich gwarancji na wirusy lub inne szkodliwe elementy w związku ze stronami internetowymi. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na zrzeczenie się dorozumianych gwarancji, dlatego w takich jurysdykcjach niektóre z powyższych zastrzeżeń mogą nie mieć zastosowania lub być ograniczone w zakresie, w jakim odnoszą się do takich dorozumianych gwarancji.
 • W ŻADNYM OKOLENIU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE SZKODY UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB PRZYKŁADOWE (NAWET JEŚLI ZOSTAŁEM POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD) WYNIKAJĄCE Z KAŻDEGO ASPEKTU NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, W KAŻDEJ STRONIE. SZKODY WYNIKAJĄCE Z (i) KORZYSTANIA Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ, (ii) TWOJEGO ZALEŻNOŚCI OD JAKICHKOLWIEK TREŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ, (iii) PRZERWY, ZAWIESZENIA, MODYFIKACJI, ZMIANY LUB CAŁKOWITEJ NIEKONTROLI STRONY INTERNETOWEJ LUB (iv) ZAKOŃCZENIE USŁUG PRZEZ NAS. NINIEJSZE OGRANICZENIA MAJĄ TAKŻE ZASTOSOWANIE W ODNIESIENIU DO SZKÓD PONIESIONYCH Z POWODU INNYCH USŁUG LUB PRODUKTÓW OTRZYMANYCH LUB REKLAMOWANYCH W ZWIĄZKU ZE STRONĄ INTERNETOWĄ. NIEKTÓRE KRAJE NIE POZWOLI pewne ograniczenia odpowiedzialności, w związku z tym w myśl tych przepisów,
 • NIE GWARANTUJEMY, ŻE (i) STRONA INTERNETOWA SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA, (ii) STRONA INTERNETOWA BĘDZIE NIEPRZERWANA, CZASOWA, BEZPIECZNA LUB BEZBŁĘDNA, (iii) WYNIKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKANE Z WYKORZYSTANIA STRONY INTERNETOWEJ BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE, (iv) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI, TREŚCI LUB INNYCH MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA, LUB (v) JAKIEKOLWIEK BŁĘDY TREŚCI BĘDĄ POPRAWIONE.
 • WSZYSTKIE TREŚCI UZYSKANE ZA POMOCĄ KORZYSTANIA Z WITRYNY UZYSKANE SĄ NA WŁASNE DYSKRECIE I RYZYKO. JESTEŚ wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenie systemu komputera lub innego urządzenia LUB UTRATY DANYCH, która wynika z takimi treściami.
 • WYŁĄCZNYM I WYŁĄCZNYM PRAWEM I ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU ZANIEDBANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK POŻARU BĘDZIE ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ. BEZ OGRANICZENIA POCZĄTKU, W ŻADNYM WYPADKU MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ US POWSTAJĄCA OD LUB ZWIĄZANA Z WYKORZYSTANIEM STRON PRZEKRACZA 100 USD.

14. Spory prawne

 • Do tego stopnia, maksymalna dozwolona przez prawo, niniejsze Warunki oraz wszelkie roszczenia, roszczenia lub spory mogące wyniknąć pomiędzy nami a wami, są regulowane przez prawo Anguilla bez względu na sprzeczność z przepisami prawa. W JAKIMKOLWIEK ROSZCZENIU PRZECIWKO NAMI, NINIEJSZYM ZGADZAJĄ SIĘ PRZEDŁUŻYĆ I ZGADZAĆ SIĘ NA OSOBISTĄ I WYŁĄCZNĄ JURYSDYKCJĘ W I NA WYŁĄCZNE MIEJSCE SĄDÓW W ANGUILLI. W JAKIMKOLWIEK ROSZCZENIU PRZEDSTAWIONYM PRZEZ NAS PRZECIWKO Tobie, ZGADZASZ SIĘ ZGŁOSIĆ I ZGADZAĆ SIĘ NA OSOBISTĄ JURYSDYKCJĘ WRAZ Z MIEJSCA SĄDU W ANGUILLI I W KAŻDYM MIEJSCU ZNALEŹĆ. Niniejszym zrzekasz się prawa do poszukiwania innego miejsca z powodu niewłaściwego lub niewygodnego forum.
 • UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE MOŻESZ WNIOSKUĆ O ROSZCZENIA WYŁĄCZNIE W SWOJEJ INDYWIDUALNEJ ZDOLNOŚCI, A NIE JAKO PLAINTIFF LUB CZŁONEK KLASY W JAKIEJKOLWIEK PRZEDSIĘWZIĘTEJ KLASIE LUB PRZEDSTAWICIELI.
 • Zgadzasz się, że w ramach wynagrodzenia za te warunki, to zostają zrzekając się jakichkolwiek praw może masz do osądzenia przez jury za każdym sporze między nami wynikające z lub odnoszące się do tych warunków lub Serwisu. Postanowienie to będzie wykonalne nawet w przypadku uchylenia jakichkolwiek przepisów arbitrażowych lub innych postanowień niniejszego rozdziału.

15. Warunki ogólne

 • Niniejsze Warunki, od czasu do czasu zmieniane, stanowią całą umowę między Tobą a nami i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy między Tobą a nami i nie mogą być modyfikowane bez naszej pisemnej zgody.
 • Nasz brak egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa.
 • Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, wówczas nieważne i niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez ważne, możliwe do wyegzekwowania postanowienie, które najbardziej odpowiada treści pierwotnego postanowienia i pozostałej części umowy pozostają w mocy.
 • Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie ma na celu przyznania praw ani zadośćuczynienia osobom trzecim.
 • Niniejsze Warunki nie są zbywalne, zbywalne lub sublicencjonowane przez Ciebie, z wyjątkiem naszej uprzedniej pisemnej zgody, ale mogą być przez nas przypisane lub przeniesione bez ograniczeń.
 • Zgadzasz się, że możemy przekazywać Ci powiadomienia pocztą elektroniczną, zwykłą pocztą lub publikując posty w Witrynie.
 • Tytuły sekcji niniejszych Warunków służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych.
 • Stosowane w niniejszych Warunkach pojęcie „w tym” ma charakter ilustracyjny i nieograniczający.
 • Jeżeli niniejsza umowa zostanie przetłumaczona i wykonana w innym języku niż angielski i wystąpi konflikt między tłumaczeniem a wersją angielską, wersja angielska będzie nadrzędna.
Zainstaluj aplikację