Användarvillkor

Vänligen granska dessa användarvillkor noggrant innan du använder våra webbplatser, inklusive, utan begränsning, följande webbplatser:

www.tiktokvideodownloader.one

I detta dokument anges villkoren ("Villkor") på vilka tiktokvideodownloader.one ("vi" eller "oss") kommer att tillhandahålla tjänster till dig på sina webbplatser, inklusive, utan begränsning, ovan listade webbplatser (kollektivt, "Hemsida"). Dessa villkor utgör ett avtalsavtal mellan dig och oss. Genom att besöka, komma åt, använda och/eller gå med (kollektivt "använda") webbplatsen uttrycker du din förståelse och acceptans av dessa villkor. Som det används i detta dokument hänvisar termerna "du" eller "din" till dig, varje enhet du representerar, dina eller dess företrädare, efterträdare, tilldelar och dotterbolag och någon av dina eller deras enheter. Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa villkor, navigerar du bort från webbplatsen och slutar använda den.

1. Behörighet

 • Du måste vara minst arton (18) år för att använda webbplatsen, såvida inte majoriteten i din jurisdiktion är större än arton (18) år, i vilket fall du måste vara minst majoriteten i din jurisdiktion. Användning av webbplatsen är inte tillåten när det är förbjudet enligt lag.
 • Övervägandet för ditt godkännande av dessa villkor är att vi tillhandahåller dig beviljande av användning för att använda webbplatsen enligt avsnitt 2 här. Du erkänner och samtycker till att detta övervägande är tillräckligt och att du har fått ersättningen.

2. Beviljande av användning

 • Vi ger dig en icke-exklusiv, icke-överförbar och begränsad rätt till åtkomst, icke-offentlig visning och användning av webbplatsen, inklusive allt innehåll som finns på det ("Innehållet") (med förbehåll för webbplatsens begränsningar) på din dator eller mobil enhet som överensstämmer med dessa villkor. Du får endast komma åt och använda webbplatsen för din personliga och icke-kommersiella användning.
 • Detta bidrag kan avslutas av oss av någon anledning och efter eget gottfinnande, med eller utan föregående meddelande. Vid uppsägning kan vi, men är inte skyldiga att: (i) ta bort eller inaktivera ditt konto, (ii) blockera dina e-post- och/eller IP-adresser eller på annat sätt avsluta din användning av och förmågan att använda webbplatsen, och/eller (iii) ta bort och/eller ta bort någon av dina användarinlämningar (definieras nedan). Du samtycker till att inte använda eller försöka använda webbplatsen efter nämnda uppsägning. Vid uppsägning ska beviljandet av din rätt att använda webbplatsen upphöra, men alla andra delar av dessa villkor ska överleva. Du erkänner att vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för avslutningen av ditt beviljande av användning.

3. Immateriella rättigheter

 • Innehållet på webbplatsen, exklusive användarinlämningar och tredjepartsinnehåll (definierat nedan), men inklusive annan text, grafiska bilder, fotografier, musik, video, programvara, skript och varumärken, servicemärken och logotyper som finns där (tillsammans "äganderättsmaterial"), ägs av och/eller licensieras till oss. Allt äganderättsligt material omfattas av upphovsrätt, varumärke och/eller andra rättigheter enligt lagarna i tillämpliga jurisdiktioner, inklusive nationella lagar, utländska lagar och internationella konventioner. Vi förbehåller oss alla våra rättigheter på våra äganderättsmaterial.
 • Om du inte uttryckligen tillåter annat, samtycker du till att inte kopiera, ändra, publicera, överföra, distribuera, delta i överföring eller försäljning av, skapa derivatverk av, eller på annat sätt utnyttja, helt eller delvis, något innehåll.

4. Användarinlämningar

 • Du är helt ansvarig för allt material du laddar upp, skickar, överför, skapar, modifierar eller på annat sätt gör tillgängligt via webbplatsen, inklusive alla ljudfiler som du skapar, modifierar, överför eller laddar ner via webbplatsen (tillsammans "användarinlämningar"). Användarinsändningar kan inte alltid dras tillbaka. Du erkänner att varje avslöjande av personlig information i användarinlämningar kan göra dig personligt identifierbar och att vi inte garanterar någon sekretess med avseende på användaruppsändningar.
 • Du ska vara ensam ansvarig för alla dina egna användaröverföringar och alla följder av att ladda upp, skicka, ändra, överföra, skapa eller på annat sätt göra tillgängliga användaruppsändningar. För alla dina användaranmälningar bekräftar du, representerar och garanterar att:
  • Du äger eller har nödvändiga licenser, behörigheter, rättigheter eller samtycke för att använda och auktorisera oss för att använda alla varumärken, upphovsrätt, affärshemligheter eller andra äganderättigheter i och till användarinlämningar för alla användningar som tänkt på webbplatsen och dessa villkor;
  • Du kommer inte att publicera eller tillåta någon annan att posta något material som visar några sexuellt uttryckliga handlingar; och
  • Du har skriftligt samtycke, frisläppande och/eller tillstånd från varje identifierbar person i användarinlämningen för att använda namnet och/eller likheten för var och en av dessa identifierbara individer för att möjliggöra användning av användarinlämningen för alla användningar som avses webbplatserna och dessa villkor.
 • Du samtycker vidare till att du inte ska ladda upp, skicka, skapa, överföra, ändra eller på annat sätt göra tillgängligt material som:
  • Är upphovsrättsskyddad, skyddad av handelshemlighet eller varumärkeslagar, eller på annat sätt föremål för tredjeparts äganderätt, inklusive integritets- och publicitetsrättigheter, såvida du inte är ägare till sådana rättigheter eller har uttryckligt tillstånd från den berättigade ägaren att lämna in materialet och ge oss alla licensrättigheter som beviljas här;
  • Är otydlig, vulgär, olaglig, olaglig, ärekränkande, bedräglig, skadlig, skadlig, trakasserande, kränkande, hotande, invasiv avskydd eller publicitetsrättigheter, hatfull, ras eller etniskt kränkande, inflammatorisk eller på annat sätt olämpligt som beslutats av oss enligt vårt eget gottfinnande;
  • Skildrar olagliga aktiviteter, främjar eller skildrar fysisk skada eller skada mot någon grupp eller individ, eller främjar eller skildrar någon handling av grymhet mot djur;
  • Imiterar någon person eller enhet eller på annat sätt felaktigt föreställer dig på något sätt, inklusive att skapa en falsk identitet;
  • Skulle utgöra, uppmuntra eller ge instruktioner för ett brott, en kränkning av någon parts rättigheter eller som annars skulle skapa ansvar eller kränka någon lokal, statlig, nationell eller internationell lag; eller
  • Är oönskad eller obehörig reklam, marknadsföring, "skräppost" eller någon annan form av uppmaning.
 • Vi kräver inget ägande eller kontroll över användarinsändningar eller innehåll från tredje part. Du eller en tredjepartslicensgivare behåller, i förekommande fall, alla upphovsrätt till användaruppsändningar och du är ansvarig för att skydda dessa rättigheter i förekommande fall. Du ger oss oåterkalleligt en världsomfattande, icke-exklusiv, royalty-fri, evig, icke-återkallbar, sublicensierbar licens för att reproducera, offentligt utföra, offentligt visa, distribuera, anpassa, ändra, publicera, översätta, skapa derivatverk av och på annat sätt utnyttja användarinsändningar för något ändamål, inklusive utan begränsning något syfte som påtas av webbplatsen och dessa villkor. Du avskaffar också oåterkalleligt och får avstå från oss och våra användare alla påståenden och påståenden om moraliska rättigheter eller tillskrivning med avseende på användaruppsändningar.
 • Du föreställer och garanterar att du har alla de rättigheter, befogenheter och befogenheter som krävs för att bevilja de rättigheter som här anges till användaruppsändningar. Speciellt föreställer du och garanterar att du äger titeln till användarinlämningarna, att du har rätt att ladda upp, ändra, komma åt, överföra, skapa eller på annat sätt göra tillgängliga användarinlämningar på webbplatsen, och att uppladdning av användarinlämningar inte kommer att kränka någon annan parts rättigheter eller dina kontraktsförpliktelser gentemot andra parter.
 • Du erkänner att vi efter eget gottfinnande kan vägra att publicera, ta bort eller blockera åtkomst till användarinlämning av någon anledning, eller utan anledning alls, med eller utan föregående meddelande.
 • Utan att begränsa de andra ersättningsbestämmelserna här, samtycker du till att försvara oss mot alla fordringar, krav, mål eller förfaranden som gjorts eller väckts mot oss av en tredje part som hävdar att dina användaruppgifter eller din användning av webbplatsen i strid med dessa villkor bryter mot eller felaktigt utnyttjar immateriella rättigheter för tredje part eller bryter mot tillämplig lag och du ska ersätta oss för alla skador mot oss och för rimliga advokatsavgifter och andra kostnader som uppstår av oss i samband med sådant krav, krav, rättegång eller förfarande.

5. Innehåll på webbplatsen

 • Du förstår och erkänner att när du använder webbplatsen kommer du att utsättas för innehåll från en mängd olika källor, inklusive innehåll som görs tillgängligt på webbplatsen av andra användare, tjänster, parter och på automatiserade eller andra sätt (kollektivt "tredjepartsinnehåll") och att vi inte kontrollerar och inte ansvarar för något innehåll från tredje part. Du förstår och erkänner att du kan utsättas för innehåll som är felaktigt, stötande, otillfredsställande eller på annat sätt stötande eller kan orsaka skada på dina datorsystem och, utan att begränsa den andra begränsningen av ansvarsbestämmelserna här, samtycker du till att avstå, och härmed avstå, alla lagliga eller rättvisa rättigheter eller rättigheter du kan ha mot oss med avseende på detta.
 • Vi kräver inget ägande eller kontroll över tredjepartsinnehåll. Tredje parter behåller alla rättigheter till tredjepartsinnehåll och de ansvarar för att skydda sina rättigheter när det är lämpligt.
 • Du förstår och erkänner att vi inte tar något ansvar för att övervaka webbplatsen för olämpligt innehåll eller beteende. Om vi ​​när som helst väljer, efter eget gottfinnande, att övervaka sådant innehåll, tar vi inget ansvar för sådant innehåll, har ingen skyldighet att modifiera eller ta bort sådant innehåll (inklusive användarinlämningar och innehåll från tredje part) och tar inget ansvar för beteende hos andra som skickar sådant innehåll (inklusive användarinsändningar och tredjepartsinnehåll).
 • Utan att begränsa bestämmelserna nedan om ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivning av garantier, tillhandahålls allt innehåll (inklusive användarinsändningar och tredjepartsinnehåll) på webbplatsen till dig "AS-IS" för din information och personligt bruk och du får inte använda, kopiera, reproducera, distribuera, överföra, sända, visa, sälja, licensera eller på annat sätt utnyttja innehållet för något annat syfte utan föregående skriftligt medgivande från respektive ägare/licensgivare av innehållet.
 • Du erkänner att vi efter eget gottfinnande kan vägra att publicera, ta bort eller blockera åtkomst till något innehåll av någon anledning, eller utan någon anledning alls, med eller utan föregående meddelande.

6. Användaruppförande

 • Du föreställer och garanterar att all information och innehåll som du tillhandahåller oss är korrekt och aktuell och att du har alla nödvändiga rättigheter, makt och behörighet att (i) godkänna dessa villkor, (ii) tillhandahålla användaruppsändningar till oss, och (iii) utföra de handlingar som krävs av dig enligt dessa villkor.
 • Du tillåter här uttryckligen oss att övervaka, registrera och logga någon av dina aktiviteter på webbplatsen.
 • Som ett villkor för din användning av webbplatsen:
  • Du samtycker till att inte använda webbplatsen för något olagligt syfte eller på något sätt som är förbjudet enligt dessa villkor;
  • Du samtycker till att följa alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar;
  • Du samtycker till att inte använda webbplatsen på något sätt som utsätter oss för straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar;
  • Du samtycker till att du är ensam ansvarig för alla handlingar och försummelser som uppstår till följd av din användning av webbplatsen;
  • Du samtycker till att alla dina användaruppgifter tillhör dig och att du har rätt och auktoritet att tillhandahålla dem till oss och använda dem på eller via webbplatsen;
  • Du samtycker till att inte använda några automatiserade medel, inklusive robotar, sökrobotar eller data mining-verktyg, för att ladda ner, övervaka eller använda data eller innehåll från webbplatsen;
  • Du samtycker till att inte vidta några åtgärder som medför, eller kan ålägga, efter vårt eget gottfinnande, en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår teknikinfrastruktur eller på annat sätt ställer alltför stora krav på den;
  • Du samtycker till att inte "förfölja" eller på annat sätt trakassera någon på eller via webbplatsen;
  • Du samtycker till att inte smidja rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till all information du skickar;
  • Du samtycker till att inte inaktivera, kringgå eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av något innehåll eller som verkställer begränsningar för användningen av webbplatsen eller innehållet på den;
  • Du samtycker till att inte publicera, länka till eller på annat sätt göra tillgängligt på webbplatsen allt material som innehåller mjukvarusvirus eller någon datakod, fil eller program som är utformat för att avbryta, förstöra, begränsa eller övervaka funktionaliteten för all programvara eller hårdvara eller telekommunikation Utrustning;
  • Du samtycker till att inte licensiera, underlicensiera, sälja, sälja, överföra, tilldela, distribuera eller på annat sätt kommersiellt utnyttja eller göra tillgängliga webbplatsen eller något innehåll till någon tredje part;
  • Du samtycker till att inte "rama in" eller "spegla" webbplatsen; och
  • Du samtycker till att inte återvända ingen del av webbplatsen.
 • Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga åtgärder mot alla användare för obehörig användning av webbplatsen, inklusive civil, kriminell och förbudsrätt och uppsägning av användarens användning av webbplatsen. All användning av webbplatsen och våra datorsystem som inte är godkända av dessa villkor är ett brott mot dessa villkor och vissa internationella, utländska och inhemska straffrättsliga och civila lagar.
 • Utöver uppsägning av beviljandet av användning av webbplatsen, ska alla överträdelser av detta avtal, inklusive bestämmelserna i detta avsnitt 6, utsätta dig för likvidation av tio tusen dollar (10 000 dollar) för varje överträdelse. I händelse av att din överträdelse resulterar i rättsliga åtgärder (vare sig du eller mot oss av någon part) eller fysisk eller känslomässig skada för någon part, ska du bli utsatt för likviderade skador på hundra och femtiotusen dollar ($ 150 000) för varje överträdelse. Vi kan, efter eget gottfinnande, överlåta sådana skadekrav eller delar därav till en tredje part som har orsakats av ditt beteende. Dessa bestämmelser om likvidation är inte en påföljd, utan istället ett försök från parterna att rimligt fastställa mängden faktisk skada som kan uppstå genom en sådan överträdelse. Du erkänner och samtycker till att beloppet för dessa likviderade skador är ett minimum och att om de faktiska skadeståndet är större är du ansvarig för det högre beloppet. Om en domstol med behörig jurisdiktion konstaterar att dessa likviderade skador inte kan verkställas i någon utsträckning, ska de likviderade skadestånden endast sänkas i den utsträckning som är nödvändig för att de ska kunna verkställas.

7. Tjänster på webbplatsen

 • Du erkänner att webbplatsen är en allmänt sökmotor och verktyg. Specifikt, men utan begränsning, tillåter webbplatsen dig att söka på flera webbplatser efter musik. Webbplatsen är dessutom ett allmänt verktyg som låter dig ladda ner ljudfiler från videor och ljud från någon annanstans på Internet. Webbplatsen får endast användas i enlighet med lag. Vi uppmuntrar inte, förkroppsligar, inducerar eller tillåter användning av webbplatsen som kan strida mot någon lag.
 • Vi lagrar inga användaruppsättningar under något längre tid än en övergångsperiod för att ge användare möjlighet att ladda ner sitt innehåll.

8. Avgifter

 • Du erkänner att vi förbehåller oss rätten att debitera för någon av eller alla våra tjänster och att ändra våra avgifter från tid till annan efter eget gottfinnande. Om vi ​​när som helst säger upp dina rättigheter att använda webbplatsen på grund av brott mot dessa villkor, har du inte rätt till återbetalning av någon del av dina avgifter. I alla andra avseenden ska sådana avgifter regleras av ytterligare regler, villkor eller avtal som publiceras på webbplatsen och/eller införs av någon försäljningsagent eller betalningsföretag som kan ändras då och då.

9. Sekretesspolicy

 • Vi behåller en separat sekretesspolicy och ditt samtycke till dessa villkor innebär också att du samtycker till sekretesspolicyn. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra integritetspolicyn genom att publicera sådana ändringar på webbplatsen. Ingen annan anmälan får göras till dig om några ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av sådana ändringar, oavsett om du verkligen har läst dem.

10. Krav på upphovsrätt

 • Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Du får inte kränka någon parts upphovsrätt, varumärke eller andra äganderätt till information. Vi kan efter eget gottfinnande ta bort allt innehåll som vi har anledning att tro bryter mot andras immateriella rättigheter och kan avsluta din användning av webbplatsen om du skickar något sådant innehåll.
 • UPPFYLLANDE INTRESSEPOLITIK. Som del av vår återupprepad-intrångsinriktade politik, kommer någon användare för vilka material vi får tre goda tro och effektiva klagomål i någon kontinuerlig sexmånadersperiod kommer att ha hans bidrag för användning av webbplatsen som avslutas.
 • Även om vi inte omfattas av USA: s lag, följer vi frivilligt Digital Millennium Copyright Act. I enlighet med avdelning 17, avsnitt 512 c (2) i USA: s kod, om du tror att något av ditt upphovsrättsskyddade material kränks på webbplatsen, kan du kontakta oss genom att använda vårt kontaktformulär.
 • Alla aviseringar som inte är relevanta för oss eller ineffektiva enligt lagen kommer inte att få något svar eller åtgärder därefter. En effektiv anmälan om påstådd överträdelse måste vara ett skriftligt meddelande till vår agent som i huvudsak innehåller följande:
  • Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som tros vara kränkt. Beskriv verket och om möjligt inkludera en kopia eller platsen (t.ex. en URL) för en auktoriserad version av verket;
  • Identifiering av materialet som tros vara kränkande och dess plats eller, för sökresultat, identifiering av referensen eller länk till material eller aktivitet som påstås vara kränkande. Beskriv materialet och ge en URL eller annan relevant information som gör att vi kan hitta materialet på webbplatsen eller på internet;
  • Information som gör att vi kan kontakta dig, inklusive din adress, telefonnummer och, om tillgänglig, din e-postadress;
  • Ett uttalande om att du har en god tro på att användningen av det klagade materialet inte är godkänt av dig, din agent eller lagen;
  • Ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt och att du är ägare eller har behörighet att agera på ägarens vägnar som påstås ha kränkts under påföljd. och
  • En fysisk eller elektronisk signatur från upphovsrättsinnehavaren eller en auktoriserad representant.
 • Om ditt användarinlämnande eller ett sökresultat till din webbplats tas bort i enlighet med ett meddelande om påstådd upphovsrättsintrång, kan du ge oss ett motmeddelande, vilket måste vara ett skriftligt meddelande till vår ovan angivna agent och tillfredsställande för oss som omfattar väsentligt det följande:
  • Din fysiska eller elektroniska signatur;
  • Identifiering av materialet som har tagits bort eller till vilket åtkomst har inaktiverats och platsen där materialet dök upp innan det togs bort eller åtkomst till det inaktiverades;
  • Ett uttalande under straff för skadedåd om att du har en god tro på att materialet togs bort eller inaktiverades till följd av misstag eller felidentifiering av materialet som ska tas bort eller inaktiveras;
  • Ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ett uttalande om att du samtycker till domstolarnas jurisdiktion i adressen du angav, Anguilla och den plats (er) där den påstådda upphovsrättsägaren är belägen; och
  • Ett uttalande om att du kommer att acceptera processen från den påstådda upphovsrättsägaren eller dess ombud.

11. Ändring av dessa villkor

 • Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst genom att publicera sådana ändrade villkor på webbplatsen. Ingen annan anmälan får göras till dig om några ändringar. DU ERKÄNNER ATT DIN FORTSÄTT ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN FÖLJANDE SÅLIGA ÄNDRINGAR KOMSTITUTERAR DITT GODKÄNNANDE AV LIKA ÄNDRINGAR, Oavsett om du faktiskt har läst dem.

12. Skadestånd och frisläppande

 • Du accepterar härmed att ersätta oss och hålla oss ofarliga från alla skador och anspråk och utgifter från tredje part, inklusive advokatsavgifter, till följd av din användning av webbplatsen och/eller från ditt brott mot dessa villkor.
 • I händelse av att du har en tvist med en av fler andra användare eller tredje parter, frisätter du härmed våra, våra tjänstemän, anställda, ombud och efterföljare-från-rätten från fordringar, krav och skadestånd (faktiska och följsamma) av alla slag eller naturen, känd och okänd, misstänkt och obekräftad, avslöjad och avslöjad, uppstått på eller på något sätt relaterat till sådana tvister och/eller webbplatsen.

13. Friskrivning av garantier och ansvarsbegränsningar

 • Läs denna avsnitt noggrant eftersom det begränsar vår ansvarsskyldighet till det högsta tillåtna tillstånd under tillämplig lag (men inget längre).
 • Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som är oberoende av oss. Vi tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller praxis för och gör ingen garanti för riktigheten, fullständigheten eller äktheten av information som finns på tredje parts webbplatser. Vi har ingen rätt eller förmåga att redigera innehållet på tredje parts webbplatser. Du erkänner att vi inte ansvarar för något och allt ansvar som uppstår till följd av din användning av webbplatser från tredje part.
 • Webbplatsen tillhandahålls "AS-IS" och utan någon garanti eller villkor, uttryckligt, underförstådd eller lagstadgad. Vi friskriver oss i största utsträckning alla underförstådda garantier för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte, icke-intrång, informationsnoggrannhet, integration, interoperabilitet eller tyst njutning. Vi fraskriver oss några garantier för virus eller andra skadliga komponenter i samband med webbplatserna. Vissa jurisdiktioner tillåter inte friskrivning av underförstådda garantier, och i sådana jurisdiktioner kanske vissa av de föregående ansvarsfriskrivningarna inte gäller dig eller begränsas i den mån de hänför sig till sådana underförstådda garantier.
 • UNDER INGEN OMSTÄNDIGHETER SKA VI ANSVARA FÖR DIREKTA, indirekta, tillfälliga, särskilda, konsekventa eller exemplifierande skador (även om vi har tillhandahållits om möjligheten till sådana skador) som följer av någon aspekt av din användning av webbplatsen, SKADOR FRÅN (i) DITT ANVÄNDNING, MISSA ELLER INABILITET FÖR ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, (ii) DITT FÖRHÅLLANDE PÅ NÅTT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN, (iii) AVSLUTNING, SVAGNING, ÄNDRING, ÄNDRING ELLER FULLT AVSLUTNING AV WEBBPLATSEN ELLER (iv) AVSLUTNING AV TJÄNSTEN AV OSS. Dessa begränsningar gäller också med hänsyn till skador som orsakas av anledning till andra tjänster eller produkter som erhållits eller annonseras i anslutning till webbplatsen. NÅGRA JURISDIKTIONER LÅTER INTE NÅGRA BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR, DÄRFÖR I LIKA JURISDIKTIONER,
 • VI GARANTERAR INTE AT (i) WEBBPLATSEN kommer att uppfylla dina krav eller förväntningar, (ii) WEBBPLATSEN kommer att bli ointresserad, tidvis, säker eller felfri, (iii) RESULTATEN som kan fås från din användning av webbplatsen FÖR AKKURAT ELLER PÅLITBAR, (iv) KVALITETEN FÖR VARJE PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION, INNEHÅLL ELLER ANDRA MATERIAL FÖR ATT UNDERHÅLLA MED WEBBPLATSEN kommer att uppfylla dina krav eller förväntningar, eller (v) ALLA fel i innehållet kommer att korrigeras.
 • ALLT INNEHÅLL FÖR ATT FÅRT FÖR ATT ANVÄNDAS AV WEBBPLATSEN FÅR ATT FÅR DIN EGNA DISKRETION OCH RISK. Du är ensamt ansvarig för något skada på ditt datorsystem eller annan enhet eller förlust av data som resultat från sådant innehåll.
 • DIN ENDA OCH EXKLUSIVA RÄTT OCH ÅTGÄRD I HÄNDIGHET FÖR DISSATFAKTION MED WEBBPLATSEN ELLER NÅGON ANNAN TILLKÄNNANDE SKAL AVSLUTA DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. UTAN BEGRÄNSNING AV FÖRGÅENDE, SKAL INGEN HÄNDELSE MAXIMALT ANSVAR FÖR ATT FRÅN ELLER BESLUTA TILL DITT ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ÖVER 100 $.

14. Juridiska tvister

 • I den maximala utsträckning som tillåts enligt lag, regleras dessa villkor såväl som fordringar, talan eller tvister som kan uppstå mellan dig och oss av lagarna i Anguilla utan hänsyn till lagbestämmelser. FÖR NÅGONSKRIFT som du har tagit emot oss, samtycker du till att lämna och samtycka till den personliga och exklusiva jurisdiktion i, och den exklusiva vinsten för domstolarna i ANGUILLA. FÖR NÅGONSKRIFT FÖRDRAGT AV USA MOT DIG, DU GÄNNER ATT INLämna och samtycka till PERSONLIG JURISDIKTION I OCH VÄRDEN FÖR DOMSTOLEN I ANGUILLA OCH ANVÄNDA ELLER DU KAN FINDSAS. Du avstår härmed från rätten att söka en annan plats på grund av felaktigt eller obekvämt forum.
 • DU Håller med om att du endast får ta fram klagomål i din individuella kapacitet och inte som klagande eller klassmedlem i någon klassad klass eller representativ handling.
 • Du samtycker härmed till att du som en del av övervägandet av dessa villkor härmed avstår från alla rättigheter du kan få till en rättegång för en jury för eventuella tvister mellan oss som uppstår från eller som rör dessa villkor eller webbplatsen. Denna bestämmelse kan verkställas även om eventuella skiljedomsbestämmelser eller andra bestämmelser i detta avsnitt upphävs.

15. Allmänna villkor

 • Dessa villkor, ändrade från tid till annan, utgör hela avtalet mellan dig och oss och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och oss och får inte ändras utan vårt skriftliga medgivande.
 • Vårt underlåtenhet att verkställa någon bestämmelse i dessa villkor kommer inte att tolkas som ett avstående från någon bestämmelse eller rätt.
 • Om någon del av dessa villkor fastställs som ogiltig eller inte verkställbar i enlighet med tillämplig lag, kommer den ogiltiga och ej verkställbara bestämmelsen att anses ersättas av en giltig, verkställbar bestämmelse som bäst stämmer överens med avsikten med den ursprungliga bestämmelsen och resten av avtalet ska fortsätta att gälla.
 • Inget här är avsett, och kommer inte att anses, tilldela rättigheter eller rättigheter till någon tredje part.
 • Dessa villkor kan inte överlåtas, överföras eller dellicensieras av dig utom med vårt tidigare skriftliga medgivande, men kan tilldelas eller överföras av oss utan begränsning.
 • Du samtycker till att vi kan ge dig meddelanden via e-post, vanlig post eller inlägg på webbplatsen.
 • Avsnittstitlarna i dessa villkor är endast för bekvämlighet och har ingen juridisk eller avtalsenlig effekt.
 • Som det används i dessa villkor är termen "inklusive" illustrativ och inte begränsande.
 • Om detta avtal översätts och genomförs på något annat språk än engelska och det är konflikt mellan översättningen och den engelska versionen, ska den engelska versionen kontrollera.
Installera app